Hyvää elämää oikeudenmukaisella verotuksella

aripaaasivu.jpg

Oikeudenmukaista verotusta kunnalle

 • Pääomatuloista ei makseta kunnallisveroa.

 • Pääomatulosta perittävästä erillisverotuksesta on luovuttava.

 • Pääomatulot pitää saattaa tuloveron piiriin.

 • Pääomatuloverotuksesta hyödyn saavat muun muassa konsultit, asianajajat jne. Harjoittamalla ammattiaan osakeyhtiön muodossa he ottavat ainakin osan ansiotulostaan pääomatulona eli osinkona ja näin minimoivat verotustaan.

 • Pääomatuloa sijoitetaan passiivisiin sijoituskohteisiin. Sillä ei kasvateta yritystoiminnan investointeja eikä lisätä työllisyyttä. Sillä ei myöskään lisätä kilpailukykyä.

Velan hoito on suuri haaste

 • Velkaa ei saa hoitaa kaupungin omaisuutta myymällä.

 • Vanhankylänniemi terveyskeskuksen tontteineen tulee säilyttää kaupungin omistuksessa. Alue tulee kaupungin toimesta valjastaa matkailijoille. Siitä hyötyisivät niin kaupunkilaiset kuin Järvenpään elinkeinoelämä.

 • Säästöjä tulee hakea muun muassa hankkimalla enemmän palveluita omana tuotantona.

 • Lapsiin, nuoriin ja vanhempaan väestöön kohdistettuja leikkauksia tulee kaikin mahdollisin keinoin välttää. Mieluummin kunnallisveron korotukset kuin leikkaukset.

 • Pääomaverotuksesta luopuminen ja pääomatulojen verottaminen tuloverona toisi kunnalle huomattavat lisäverotulot

Annetaan lapsillemme eväät hyvään elämään

 • Laadukasta varhaiskasvatusta kaikille lapsille.

 • Huolehditaan päiväkotipaikkojen riittävyydestä.

 • Parannetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten työoloja ja palkkausta.

 • Oppimisen tuki on huomioitava paremmin.

 • Erityisopetuksen resurssit on laitettava kuntoon.

 • Lasten tarpeet ja työrauha tulevat huomioiduksi, kun kouluihin palkataan riittävästi henkilöstöä ja oppilasryhmät pidetään pieninä.

 • Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön

 • Nuorille tarjottava tarpeeksi lähiopetusta toisella asteella

Päätöksenteossa on vahvistettava vastuullisuutta ja demokratiaa

 • Päätösten valmistelu on toteutettava virkavastuulla.

 • Kaupungille kuuluvien töiden ja tehtävien ulkoistamisesta on luovuttava.

 • Virkamieskuntaa ja heidän asiantuntemustaan tulee vahvistaa ja ylläpitää.

 • Asiantuntemus tulee löytyä omasta virkamieskunnasta. Kalliiden konsulttien ja ostopalvelujen käyttämisestä on luovuttava.

 • Liikemiesten liiketoimintariskiä ei tule sälyttää kaupungille lainatakuita antamalla.

 • Pitkäkestoisilla sopimuksilla ei saa heikentää valtuutettujen ja luottamushenkilöiden päätösvaltaa.

 • Palvelujen ostaminen yrittäjiltä tulee olla läpinäkyvää ja tasapuolista.

Vaaliteemat

Kuka olen?

Olen 37-vuotias maatalousekonomian opiskelija, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja vartija. Asun Järvenpäässä yhdessä puolisoni ja viiden lapsen kanssa. Olen Järvenpään Opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsen.  Politiikassa tärkein taitoni on talousosaaminen. Olen opiskellut Helsingin yliopistossa kansantaloustiedettä osana maa- ja elintarviketaloutta sekä syventäviä opintoja mikrotalousteoriasta.

Talousosaaja

Politiikassa tärkein taitoni on talousosaaminen. Olen opiskellut Helsingin yliopistossa kansantaloustiedettä osana maa- ja elintarviketaloutta sekä syventäviä opintoja mikrotalousteoriasta. Seuraan ajankohtaista talouspoliittista keskustelua ja olen perehtynyt erilaisiin talouspoliittisiin linjoihin.

Koulutus

Olen valmistunut maatalous-metsätieteiden kandidaatiksi heinäkuussa 2008. Olen suorittanut maatalouspolitiikan maisteriopintoja Helsingin yliopiston maa- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa. Sivuaineenani olen opiskellut maatalouden liiketaloustiedettä, tilastotiedettä, ekonometriaa ja EU-sivuainekokonaisuutta valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Lopputyöni käsittelee maidon tarjontaan vaikuttavia tekijöitä.

Duunari

Kymmenvuotisen vartijaurani kautta minulla on vahva duunari-identiteetti akateemisen koulutukseni lisäksi. Työelämän realiteetit ovat tulleet tutuksi. Työntekijänä olen käynyt läpi useammat yt-neuvottelut ja työskennellyt viiden vuoden ajan nollatuntisopimuksella.